Can Tho University, Raceway System, 2015

Can Tho University, Raceway System, 2015

  • 250m2, 450m3 with 2 x MBBR 42mm3 each
  • Stocking density for fish can reach 50kg/m3 or more.
  • Daily water exchange 10%

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *